Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì

Câu hỏi: Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì

Trả lời:

Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã ba lần rút lên núi Chí Linh (Lang Chánh, Thanh Hóa) và phải tiếp chống lại sự vây quét của quân giặc.