Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy Lạp và Roma cổ đại đã chứng tỏ điều gì

Câu hỏi: Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy Lạp và Roma cổ đại đã chứng tỏ điều gì?

A. Nghề đúc tiền đã rất phát triển ở phương Tây từ thời cổ đại

B. Việc buôn bán trở thành ngành nghề chính ở phương Tây cổ đại

C. Hoạt động thương mại và lưu thông tiền tệ rất phát đạt ở phương Tây từ thời cổ đại

D. Đô thị rất phát triển ở phương Tây từ thời cổ đại

Đáp án C. Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hi Lạp và Rôma cổ đại chứng tỏ hoạt động thương mại và lưu thông tiền tệ rất phát đạt.

Giải thích:

Hoạt động thương mại phát đạt đã thúc đẩy việc mở rộng lưu thông tiền tệ. Các thị quốc đều có đồng tiền riêng của mình. Đồng tiền Đênariuxơ của Roma và đồng tiền có hình chim cú ở Aten (Hy Lạp) là những đồng tiền cổ nhất thế giới.