Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981

Câu hỏi: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981

A. Đinh Toàn

B. Thái hậu Dương Vân Nga

C. Lê Hoàn

D. Đinh Liễn

Đáp án C.

Lê Hoàn là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981. Dưới thời nhà Đinh Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống các tướng lĩnh đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống năm 981.