Việc phá rừng đầu nguồn sẽ làm cho

Câu hỏi: Việc phá rừng đầu nguồn sẽ làm cho

A. lũ quét được tăng cường

B. khí hậu không bị biến đổi nhiều

C. giảm xói mòn đất

D. mực nước ngầm không bị hạ thấp

Đáp án A.

Việc phá rừng đầu nguồn sẽ làm cho lũ quét được tăng cường.