Phép quân điền được thực hiện dưới thời

Câu hỏi: Phép quân điền được thực hiện dưới thời

A. Nhà Lý
B. Nhà Trần
C. Nhà Tiền Lê
D. Nhà Lê sơ

Đáp án D.

“Phép quân điền” – chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nhà Lê sơ: nhà nước cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại, đặt phép quân điền để phân chia ruộng đất công ở làng xã.