Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam

Câu hỏi: Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

C. An Nam Cộng sản Đảng

D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Đáp án A.

Tổ chức được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên