Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử nào

Câu hỏi: Loạn 12 sứ quân diễn ra trong thời điểm lịch sử nào

A. Cuối thời Ngô
B. Đầu thời Ngô
C. Cuối thời Đinh
D. Đầu thời Đinh

Đáp án A.

“Loạn 12 sứ quân” diễn ra cuối thời Ngô.