Mối quan hệ qua lại lẫn nhau của các thành phần vật chất giữa các quyển trong lớp vỏ địa lý tạo nên

Câu hỏi: Mối quan hệ qua lại lẫn nhau của các thành phần vật chất giữa các quyển trong lớp vỏ địa lý tạo nên

A. quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

B. quy luật phi địa đới và địa ô

C. quy luật đai cao và phi địa đới

D. quy luật địa đới và phi địa đới

Đáp án A.

Mối quan hệ qua lại lẫn nhau của các thành phần vật chất giữa các quyển trong lớp vỏ địa lí tạo nên quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.