Việc làm nào của người Giéc-man đã góp phần trực tiếp cho sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

Câu hỏi: Việc làm nào của người Giéc-man đã góp phần trực tiếp cho sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma.

B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới.

C. Thành lập các thành thị trung đại.

D. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man.

Đáp án D.

Giải thích:

+ Việc phân chia ruộng đất và ban tước vị cho các tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man làm cho những người này trở nên giàu có và có quyền thế, họ trở thành các lãnh chúa phong kiến.

+ Đồng thời, quá trình phân phong ruộng đất làm cho nông dân công xã và nô lệ bị mất hết ruộng đất phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến trở thành tầng lớp nông nô, phụ thuộc vào các lãnh chúa.

→ Hình thành 2 giai cấp chính trong xã hội là lãnh chúa và nông nô → Xã hội phong kiến Tây Âu hình thành.