Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là

Câu hỏi: Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là

A. giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng ổn định và tiến bộ hơn.

B. giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người.

C. giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của mình.

D. giúp cho việc hình thành và cố kết mối quan hệ cộng đồng của con người phát triển nhanh chóng.

Đáp án B.

Giải thích:

Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người.

Thông qua quá trình lao động, chế tạo công cụ và sử dụng công cụ, bán tay con người khéo léo dần. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự biến đổi về mặt cơ thể. Do yêu cầu của lao động nên cơ thể cần thay đổi cho phù hợp với tư thế lao động. Trong lao động cũng cần trao đổi với nhau nên tiếng nói của con người cũng thuần thục hơn.
→ Con người đã dần dần tự cải biến, hoàn thiện mình từng bước nhờ lao động, tạo nên bước phát triển nhảy vọt từ vượn thành người.