Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở phía

Câu hỏi: Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở phía

A. Phía Tây Phi-líp-pin và phía Tây của Việt Nam.

B. Nam Trung Quốc và Tây Nam Đài Loan.

C. Phía Đông Việt Nam và Tây Philippin.

D. Phía Bắc của Xin-ga-po và phía Nam Malaysia

Đáp án C.

Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở Đông Việt Nam và Tây Philippin.