Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

Câu hỏi: Vì sao dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần?

A. Bị chết nhiều
B. Bỏ làng xã tha phương cầu thực
C. Quan lại không cần nô tì nữa
D. Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tì hoặc bức dân làm nô tì

Đáp án D.

Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tì hoặc bức dân làm nô tì nên dưới thời Lê sơ lượng nô tì giảm dần.