Nêu các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú mà học sinh có thể tham gia

Câu hỏi: Nêu các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú mà học sinh có thể tham gia

Trả lời:

Các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú học sinh có thể tham gia là:

– Không gây gổ, đánh nhau gây mất an ninh, trật tự.

– Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú học sinh.

– Tuyên truyền về các cách bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cứ trú học sinh.

– Lên án, phê phán nhưng hành vi làm mất trật tự an ninh.