Cuộc thi Robocon nhằm thực hiện phương hướng phát triển nào của chính sách khoa học và công nghệ

Câu hỏi: Cuộc thi Robocon nhằm thực hiện phương hướng phát triển nào của chính sách khoa học và công nghệ

A. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ

B. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

C. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ

D. Phát triển khoa học công nghệ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Đáp án A.

Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ: tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài.