Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Câu hỏi: Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Trả lời:

Vì trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng làm cho nguyên liệu và thị trường tăng nhanh, do đó các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa (trang 27 sgk Lịch Sử 8).

Hoặc

Trong thời kì cách mạng công nghiệp, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh đã làm tăng nhu cầu tranh giành về thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu, nhân công lao động rẻ… vì vậy, các nước tư bản chủ nghĩa đã đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.