Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng vì

Câu hỏi: các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng vì

A. chúng cần cho một số pha sinh trưởng
B. chúng được tích lũy trong hạt
C. chúng tham gia vào hoạt động chính của enzim
D. chúng có trong cấu trúc của tất cả các bào quan

Đáp án C.

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng vì chúng tham gia vào hoạt động chính của enzim.