Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. hành động đó vi phạm quyền nào?

Câu hỏi: Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. hành động đó vi phạm quyền nào?

A. Quyền được bảo vệ

B. Quyền được chăm sóc

C. Quyền được giáo dục

D. Cả A,B,C

Hành động không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học của mẹ P đã vi phạm quyền được chăm sóc của trẻ em.