Vì D là con riêng của chồng nên mẹ D không cho D đi học, chỉ cho E là con chung của D và chồng đi học. Việc làm đó vi phạm quyền nào?

Câu hỏi: Vì D là con riêng của chồng nên mẹ D không cho D đi học, chỉ cho E là con chung của D và chồng đi học. Việc làm đó vi phạm quyền nào?

A. Quyền được bảo vệ

B. Quyền được chăm sóc

C. Quyền được giáo dục

D. Cả A,B,C

Đáp án C.

Trẻ em có quyền được học tập, tuy nhiên do D không phải là con ruột nên mẹ D không cho D đi học, việc làm của mẹ D đã vi phạm quyền được giáo dục của trẻ em.