Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

Câu hỏi: Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

A. Hai cá thể đó không thể giao phối với nhau
B. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh
C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí giống nhau
D. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau

Đáp án A.

Tiêu chuẩn cách li sinh sản: Giữa hai loài có sự cách li sinh sản (các cá thể không giao phối với nhau hoặc giao phối nhưng sinh ra con không có khả năng sinh sản hữu tính – bất thụ). Thì ta kết luận hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau.