Văn tự là gì?

Văn tự là hệ thống ký hiệu, cố định ngôn ngữ (với sự phụ trợ của các nét) truyền đạt thông tin thông báo, lưu giữ chúng trong không gian thời gian. Văn tự là hệ thống kí hiệu (ghi lại, cố định) ngôn ngữ ở dạng viết.

Văn tự mang đặc trưng:

– Có đặc trưng của ký hiệu học, có tính hệ thống.

– Mang hai bình diện của ký hiệu: cái được biểu đạt (cái cần được thông tin thông báo) và cái biểu đạt (hình thức chuyển đạt).

– Tính võ đoán của ký hiệu (tính quy ước).