Văn học viết là gì?

Văn học viết là gì?

Văn học dân gian là nền tảng của văn học viết, là chặng đầu của nền văn học dân tộc. Khi chưa có chữ viết, nền văn học Việt Nam chỉ có văn học dân gian; khi có chữ viết, nền văn học Việt Nam mới bao gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn học viết. Văn học viết là các sáng tác bằng chữ viết, mang dấu ấn riêng của tác giả.

Văn học Việt Nam từ xưa đến nay cơ bản được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Văn học chữ Hán ra đời sớm hơn cả từ thế kỉ X. Văn học chữ Nôm ra đời khoảng thế kỉ XIII. Văn học chữ Quốc ngữ ra đời khoảng đầu thế ki XX. Cả văn học chữ Nôm và văn học chữ Quôc ngữ đều là văn học viết bằng tiếng Việt.

Văn học chữ Hán

  • Văn xuôi tự sự (truyện, kí, văn chính luận, tiểu thuyết chương hồi).
  • Thơ (thơ cổ phong, thơ Đường luật, từ khúc).
  • Văn biền ngẫu.

Văn học chữ Nôm

  • Thơ (thơ Nôm Đường luật, truyện thơ, ngâm khúc, kí (bút kí, tùy bút, phóng sự)).
  • Văn biền ngẫu.

Văn học chữ Quốc ngữ

  • Tự sự (tiểu thuyết, truyện ngắn, kí (bút kí, tùy bút, phóng sự)).
  • Trữ tình: thơ trữ tình và trường ca.
  • Kịch: kịch nói, kịch thơ…