Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là gì

Câu hỏi: Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là gì

A. nhân tố quyết định

B. điều kiện

C. tiền đề

D. động lực

Đáp án A.

Vai trò của lao động đối với sự tồn tại và phát triển của nhân loại là nhân tố quyết định.