Các trái cây trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

Câu hỏi: Các trái cây trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

A. axetilen.
B. etilen.
C. metan.
D. etan.

Đáp án B.

Trong quá trình chín trái cây sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là etilen.