Tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất

Câu hỏi: Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất điều nào sau đây?

A. Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước đó

B. Tổng thu nhập của nước đó

C. Bình quân thu nhập của nước đó

D. Trình độ phát triển kinh tế của nước đó

Đáp án D.

Tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP của một nước mà cao sẽ phản ánh được rõ nhất trình độ phát triển kinh tế của nước đó (Mục I, SGK/118 địa lí 10 cơ bản).