Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam

Câu hỏi: Lý luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam

A. Lý luận giải phóng dân tộc
B. Lý luận cách mạng vô sản
C. Lý luận Mác – Lênin
D. Lý luận đấu tranh giai cấp

Đáp án A.

Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Phần lớn số học viên đó sau khi học xong lại bí mật về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.