Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở chủ thể nào sau đây

Câu hỏi: Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có mục đích và không ngừng

A. sáng tạo của con người
B. chế tạo của con người
C. tiến bộ của con người
D. phát triển của con người

Đáp án A.

Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có mục đích và không ngừng sáng tạo của con người.