Đảo nằm ở phía Bắc của Nhật Bản là

Câu hỏi: Đảo nằm ở phía Bắc của Nhật Bản là

A. Hôn-su

B. Hô-cai-đô

C. Xi-cô-cư

D. Kiu-xiu

Đáp án B.

Đảo nằm ở phía Bắc của Nhật Bản là Hô-cai-đô (Mục I SGK/75 địa lí 11 cơ bản).