Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

Câu hỏi: Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. có tính tập trung cao độ

B. chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. cần nhiều lao động

D. phụ thuộc vào tự nhiên

Đáp án A.

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là có tính tập trung cao độ (Mục I, SGK/119 địa lí 10 cơ bản).