Từ thông riêng gửi qua một ống dây được xác định bởi công thức

Câu hỏi: Từ thông riêng gửi qua một ống dây được xác định bởi công thức

A. Ф = B. i
B. Ф = S.i
C. Ф = L.i
D. Ф =L.i2

Đáp án C.

Từ thông riêng gửi qua một ống dây được xác định bởi công thức Ф = L.i với L là hệ số tự cảm của ống dây (H).