Một trong những điểm tích cực của cách mạng tư sản thời cận đại là

Câu hỏi: Một trong những điểm tích cực của cách mạng tư sản thời cận đại là

A. xóa bỏ chế độ phong kiến, xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa.

B. tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, chính trị.

C. đưa loài người bước vào nền văn minh mới – văn minh hậu công nghiệp.

D. đưa giai cấp tư sản lên vũ đại chính trị.

Đáp án B.

Tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, chính trị.