Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới

Câu hỏi: Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới

A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước.
B. Đoàn kết các nước trong một tổ chức quốc tế vì lợi ích chung.
C. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan.
D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia.

Đáp án C.

Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, để bảo vệ hòa bình thế giới, nhân loại có thể rút ra bài học là cần phải kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan. Ví dụ như khi phát xít Đức biến nước Đức trở thành lò lửa chiến tranh và đi xâm lược hầu hết các nước châu Âu thì Liên Xô đã kiên quyết chống lại phát xít Đức. Sau đó, có thêm sự tham gia của Mĩ, Anh và nhiều nước khác chống chủ nghĩa phát xít. Phát xít Đức bị đánh bại hoàn toàn năm 1945.

Hítle và Đảng Quốc xã có thể dễ dàng lên nắm quyền ở Đức, gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bên cạnh trách nhiệm của giai cấp tư sản Đức, sự ảo tưởng của người dân Đức vào Hítle, thì Đảng Xã hội dân chủ và Đảng cộng sản Đức cũng không tránh được trách nhiệm. Bản thân Đảng xã hội dân chủ là đảng có ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân lao động nhưng lại từ chối hợp tác với những người cộng sản để vạch trần bản chất thật của chế độ phát xít trước nhân dân. Do vậy, nhân loại có thể rút ra bài học kinh nghiệm để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức là phải có sự đoàn kết, thống nhất của tất cả các lực lượng xã hội để kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, cực đoan.