Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn

Câu hỏi: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn

A. Tôm sông, nhện, ve sầu

B. Kiến, nhện, tôm ở nhờ

C. Kiến, ong mật, nhện

D. Ong mật, tôm sông, tôm ở nhờ

Đáp án C.

Nhóm gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn là: Kiến, ong mật, nhện.