Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách

Câu hỏi: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách

A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2.

B. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2.

C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2.

D. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2.

Đáp án D.

Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2.