Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu

Câu hỏi: Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu

A. Thanh Hóa đến hết Nam Bộ
B. Thanh Hóa đến Nghệ An
C. Thanh Hóa đến đèo Hải Vân
D. Nghệ An đến đèo Hải Vân

Đáp án C.

Trong vòng 10 tháng, quân Lam Sơn đã giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn giữ được mấy thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.