Mặt chân đế của vật là

Câu hỏi: Mặt chân đế của vật là

A. toàn bộ diện tích tiếp xúc của vật với sàn

B. đa giác lồi lớn nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc

C. phần chân của vật

D. đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc của vật

Đáp án D.

Mặt chân đế: Nếu vật rắn tiếp xúc với giá đỡ ở nhiều diện tích tách rời nhau thì mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các diện tích tiếp xúc.

* Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế là đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế.