Thế năng hấp dẫn là đại lượng

Câu hỏi: Thế năng hấp dẫn là đại lượng

A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.

B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.

D. Véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.

Đáp án B.