Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có

Câu hỏi: Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có

A. Khóa chính giống nhau
B. Số trường bằng nhau
C. Số bản ghi bằng nhau
D. Tất cả đều sai

Đáp án D.