Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

Câu hỏi: Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Truyền giáo.

Đáp án B.

Tín ngưỡng.