Truyện cổ tích thuộc bộ phận văn học nào

Câu hỏi: Truyện cổ tích thuộc bộ phận văn học nào?

Đáp án:

Truyện cổ tích thuộc bộ phận văn học dân gian. Trong các công trình sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian ở nước ta, các khái niệm truyện cổ, truyện dân gian, truyện cổ dân gian và truyện cổ tích được hiểu và sử dụng hoàn toàn như nhau. Thực ra, bốn khái niệm này không hoàn toàn giống nhau.

Truyện cổ tích là khái niệm được dùng với hai ý nghĩa chủ yếu để chỉ một bộ phận của văn học dân gian, trong trường hợp này, khái niệm truyện cổ tích tương đương với khái niệm truyện cổ dân gian hoặc để chỉ truyện cổ tích – một thể loại của bộ phận truyện cổ dân gian trong văn học dân gian. Để tránh lẫn lộn như đã từng xảy ra, ta chỉ nên sử dụng khái niệm truyện cổ tích trong trường hợp để chỉ riêng thể loại truyện cổ tích mà thôi.