Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác định output của bài toán này

Câu hỏi: Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác định output của bài toán này?

A. N là số nguyên tố
B. N không là số nguyên tố
C. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố
D. Tất cả các ý trên đều sai

Đáp án C. Output của bài toán này là N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.

Giải thích:

Output là các thông tin cần tìm vì vậy bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N, Output của bài toán này là N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.