Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của người tối cổ là

Câu hỏi: Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của người tối cổ là

A. biết chế tác công cụ lao động.

B. biết cách tạo ra lửa.

C. biết chế tác đồ gốm.

D. biết trồng trọt và chăn nuôi.

Đáp án B: Phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của người tối cổ là biết cách tạo ra lửa.

Nhờ phát minh ra lửa, con người có thể sử dụng một thứ năng lượng quan trọng bậc nhất, cải thiện căn bản đời sống của con người -> Phát minh ra lửa là phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của Người tối cổ.