Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Châu Âu là

Câu hỏi: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Châu Âu là?

A. địa chủ và nông nô.

B. lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.

C. địa chủ và nông dân lĩnh canh.

D. lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Đáp án D.

Giải thích:

Cuối thế kỉ V, các quốc gia cổ địa phương Tây tan rã do người Giéc-man xâm chiếm và tiêu diệt.

– Người Giéc-man chiếm ruộng đất hình thành giai cấp lãnh chúa phong kiến.

– Nô lệ và nông dân không có ruộng đất phải làm việc cho lãnh chúa hình thành giai cấp nông nô.

-> Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với 2 giai cấp đặc trưng: Lãnh chúa và nông nô.