Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào

Câu hỏi: Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?

A. Hồi giáo.

B. Hin-đu giáo và Phật giáo.

C. Bà La Môn giáo.

D. Ấn Độ giáo.

Đáp án B.

Giải thích: Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của Hin-đu giáo và Phật giáo.

– Hin-đu giáo: những đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng…

– Phật giáo: Những ngôi chùa bằng đá hoặc khoét sâu vào vách núi, những tháp có mái tròn như chiếc bát úp.