Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

Câu hỏi: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
C. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân
D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân

Đáp án B.

Giải thích:

Pháp luật là phương tiện để công dân thưc hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Công dân thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.