Trường hợp phân tích nào sai khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Câu hỏi: Trường hợp phân tích nào sai khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

A. Phân tích môi trường kinh doanh

B. Phân tích, đánh giá về lao động

C. Phân tích về tài chính

D. Phân tích về tiền lương

Đáp án D.

Trường hợp phân tích sai khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh là: Phân tích về tiền lương – SGK Công nghệ 10 trang 159.