Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng to lớn hơn Bắc Trung Bộ về

Câu hỏi: Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng to lớn hơn Bắc Trung Bộ về

A. Sản xuất lương thực, cây công nghiệp.

B. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

C. Khai thác và chế biến khoáng sản.

D. Nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Đáp án D.

Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng to lớn hơn Bắc Trung Bộ về nuôi trồng và khai thác thủy sản.