Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?

Câu hỏi: Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Tham gia hoạt hoá axit amin
B. Giúp hình thánh liên kết peptit giữa các axit amin
C. Cả A và B đúng
D. Cả A, B, C đều sai

Đáp án A. ATP tham gia hoạt hóa axit amin.