Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ribôxôm?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ribôxôm?

A. Ribôxôm cấu tạo gồm hai tiểu đơn vị bằng nhau
B. Được cấu tạo từ ARN và prôtêin
C. Hai tiểu đơn vị lớn và bé của ribôxôm chỉ kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh khi tiến hành dịch mã
D. Ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân thực

Đáp án C.

Ý A sai vì ribôxôm gồm 2 tiểu đơn vị lớn và nhỏ.

Ý B chưa đúng vì cấu tạo của ribôxôm gồm có rARN và protein histon.

Ý D sai vì sinh vật nhân sơ cũng có ribôxôm.