Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?

Câu hỏi: Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?

A. tARN

B. ADN

C. mARN

D. rARN

Đáp án C.

mARN có vị trí để riboxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã.