Trong tin học tệp là khái niệm chỉ

Câu hỏi: Trong tin học tệp là khái niệm chỉ

A. Một văn bản

B. Một trang web

C. Một gói tin

D. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

Đáp án D.

Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập.